අයිස් කෝපි හදමු

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය
කෝපි කෝප්ප 1/2
ශීත කළ වතුර කෝප්ප 3
Sweetener
Creamer
අයිස් කැට

සාදාගන්නා ආකාරය

ශීත වතුර කෝප්ප 1 1/2කට කෝපි මිශ්‍රකර පැසෙනතුරු උණු කරගන්න
උණු කෝපි මිශ්‍රණය ජෝගුවකට දමා එයට Sweetener එකතුකර නිවෙන්නට හරින්න. ඉන්පසු එයට ඉතිරි ශීත වතුර කෝප්ප 1 1/2 දමා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉන්පසු Creamer එකතුකරන්න
අවසානයේ අයිස් කැට සමඟ පිළිගන්වන්න

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *