එළවලු රොටි

අවශ්ය ද්රව්ය;
පාන්පිටි කොප්ප 1 1/2
ලුණු තේ හැඳි 1 1/2
වතුර කෝප්ප 1/2
ෆෝචුන් එළවළු තෙල් මේස හැඳි 2

පිරවුම සඳහා අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය;
ලීක්ස් කෝප්ප 2/3
කැරට් ග්‍රෑම් 80
ෆෝචුන් එළවළු තෙල් මේස හැඳි 1
ගම්මිරිස් තේ හැඳි 1/2
මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1/2
කහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
තුනපහ කුඩු තේ හැඳි 1/2
අබ ඇට තේ හැඳි 1/2
වතුර මේස හැඳි 3-2

සාදන ක්‍රමය;
 පළමුව බඳුනක් ගෙන එයට පාන්පිටි සහ ලුණු එකතුකර හොඳින් කලවම් කරගන්න. පසුව එයටම වතුර සහ
ෆෝචුන් එලවළු තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතුකර හොඳින් කලවම් කරගන්. පසුව එයටම වතුර සහ
ෆෝචුන් එළවළු තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරමින් පිටි මෝලියක් සාදාගන්න. මෙම මෝලිය කුඩා
බෝල වලට කඩා, තෙල් එහි උඩින් තවරා මෙම බෝල රෙදි කැබැල්ලකින් වසා විවේකිව තබන්න.
මිශ්‍රණය සාදා ගැනීමට;
 බඳුනක් ගෙන එය රත්වෙන්නට හරින්න.පසුව මෙයට එළවළු තෙල් ටික දමා රත් කරගන්න. පසුව මිශ්‍රණය
සාදාගැනීමට අවශ්‍ය සියලුම ද්‍රව්‍ය දමා කලවම් කරමින් මිශ්‍රණය සාදාගන්න.

 කලින් සාදාගත් කුඩා බෝල තුනී කරගන්න. පසුව එළවළු මිශ්‍රණයෙන් ස්වල්පයක් ගෙන එහි මැදට තබා
ත්‍රිකෝණ හැඩයට නමා ගන්න.
 අවසානයට ග්‍රීස් කල තැටියක් භාවිතා කර, එම එළවළු රොටියේ පැති සියල්ල පුච්චන්න. පසුව උණු
උණුවේම සංග්‍රහ කරන්න

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *