කුරක්කන් පීට්සා

  පීට්සා ඩෝ – අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කුරක්කන් පිටි 250g පිටි 250g සීනි 10g ලූණු 15g යීස්ට් 10g වතුර 150ml Fortune කෝන් ඔයිල් පීට්සා පිරවුම – අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය බෝංචි 20g සිහින්ව කපා ගත් බී ලුනු 30g රතු ඛෙල් පෙපර් 30g කහ ඛෙල් පෙපර් 30g කෝන් 30g ඔරිගානෝ ස්වල්පයක් සිහින්ව කපා ගත් ලුනු තේ හැදි 02 සිහින්ව කපා ගත් සුදු ලුනු ස්වල්පයක් […]

Read more

ෆ්‍රයිඩ් කරිලීව්ස් මික්ස් බැටර් ෆ්‍රයිඩ් ප්‍රෝන්ස් සමඟ වෙජිටබල් සැලඩ්

ෆ්‍රයිඩ් කරිලීව්ස් මික්ස් බැටර් ෆ්‍රයිඩ් ප්‍රෝන්ස් – අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ඉස්සන් 06ක් පමණ කෝන් පිටි 125g පාන් පිටි 75g පිටිකිරි 65ml වතුර 65ml බිත්තර 01 රස අනුව ලූණු බැදගත් කරපිංචා ස්වල්පයක් සුදුලුනු ස්වල්පයක් ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් දෙහි සාදන ක්‍රමය පළමුව ඉස්සන් ගෙන හොඳින් පිරිසිදු කර ලූණු, ගම්මිරිස් සහ දෙහි එකතු කර හොඳින් මිශ්‍ර කර විනාඩි 05ක් හෝ 10ක් සීසන් වෙන්නට […]

Read more
1 2 3 4